• Nu är det dags för Unionens kongress 2019. Illustration: Fredrik Tjernström

Vilka frågor ska facket driva?

Publicerad 6 oktober 2019, kl 11:01

Mellan den 6 och 11 oktober i år hålls Unionens kongress i Malmö. Den är förbundets högsta beslutande organ.

En gång vart fjärde år träffas kongressombud och Unionens förbundsstyrelse för att besluta vilka frågor förbundet ska driva för dig och alla andra medlemmar under den kommande perioden.

Som medlem har du möjlighet att påverka Unionens inriktning – vad förbundet ska tycka och göra – genom att skriva motioner med förslag till kongressen. (Tiden för att motionera till årets kongress har dock gått ut.) Utifrån vilka frågor som kommer upp och röstas för tar kongressen fram ett handlingsprogram som gäller fram till nästa kongress.

Kongressen beslutar även hur stor medlemsavgiften ska vara, reviderar stadgarna samt väljer ny förbundsstyrelse och andra förtroendevalda till uppdrag i förbundet.

De 260 kongressombuden fördelas på Unionens 18 regioner efter hur många medlemmar en region företräder och väljs på respektive regionråd. En region kan ha minst sex och som mest 52 ombud. Du kan bli utsedd till kongressombud om du är yrkesverksam medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem.

Kongressen hålls på olika platser, i år i Malmö, förra gången i Göteborg.

Det här vill medlemmarna att Unionen ska driva

Balans i arbetslivet. Förstärkning av den svenska modellen. Bättre förutsättningar för fackligt förtroendevalda. Det är de vanligaste ämnena i motionerna till årets kongress.

Kollega har talat med Unionens 18 regionstyrelser och gått igenom de 138 motioner som kommit in till förbundsstyrelsen inför kongressen.

Ett av de vanligaste önskemålen från regionerna är att förbättra och förenkla förutsättningarna för fackligt förtroendevalda. Men också att det över huvud taget behöver bli fler förtroendevalda – i takt med att Unionen får fler medlemmar – för att öka den lokala fackliga närvaron ute på arbetsplatserna.

Trots att flera regioner anser att stödet till förtroendevalda kunde varit bättre under den senaste kongressperioden tycker några att förbundet redan tagit till sig av kritiken och att det är på väg åt rätt håll.

Flera motioner föreslår att Unionen ska driva kravet att utöka den lagstadgade semestern till 30 dagar (sex veckor) i stället för dagens 25 dagar. Förbundsstyrelsen svarar att Unionen i första hand verkar ”för att parterna via kollektivavtal ska reglera arbetslivets frågor och utveckla kollektivavtalen för att förbättra medlemmarnas vardag”. Dessutom tycker man att frågan snarare hör hemma i avtalsrörelsen, och att man redan vid förra kongressen 2015 tagit beslut om att Unionen ska verka för fler semesterdagar i olika sammanhang och i diskussioner med politiker. Motionerna anses därför besvarade (läs mer nedan under "Motionerna").

I takt med en mer global och rörlig arbetsmarknad önskar en motionsskrivare mer facklig information på engelska, för att underlätta såväl för medlemmar med annat modersmål än svenska som för lokala förtroendevalda som får agera översättare. Detta problem tar även flera regionstyrelser upp. Förbundsstyrelsen delar motionärens intentioner och föreslår att kongressen ska ”beakta” (se nedan) motionen. Dock påpekar man att det är ett arbete som redan är påbörjat, informationen ”Om Unionen” finns i dag tillgänglig på elva språk på unionen.se.

Nya namn till styrelsen

På kongressen i oktober väljs ny förbundsstyrelse som ska leda Unionens verksamhet mellan kongresserna.

Av Unionens 18 regioner är det bara två – Mellannorrland och Bergslagen – som inte har nominerat någon kandidat till förbundsstyrelsen. Bergslagen tyckte inte ”att det fanns någon kandidat som kunde konkurrera ut dem som sitter i styrelsen i dag”.

Läs mer: Oförändrat i facktoppen

Även bland de tio regioner som uppgett sina nomineringar har flera föreslagit personer som redan sitter i styrelsen. Några av dem föreslår dock förändringar i presidiet (se nedan under Förbundsstyrelsen) – Östra Sörmland/Gotland föreslår utöver nuvarande Martin Linder och Peter Hellberg även Theres Sysimetsä (i dag styrelseledamot) samt Krista Andersson, klubbordförande på ABB, till presidiet. Region Norrbotten nominerar i stället nuvarande ledamot Victoria Kirchhoff att göra Linder och Hellberg sällskap.

Förbundsstyrelsen

Unionens förbundsstyrelse (FS) utgörs av ett presidium (ordförande, förste och andre vice ordförande) samt tio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Dessutom ingår två personalrepresentanter och två suppleanter samt tre revisorssuppleanter.

På unionen.se kan du se den nuvarande förbundsstyrelsen, sök på ”forbundsstyrelse” och klicka på samma ord.

Valberedningen

Unionens nationella valberedning har till uppgift att ta emot förslag, bereda och föreslå kandidater till de val som genomförs under kongress och förbundsråd. De ska dessutom föreslå löner och arvoden för förbundsuppdrag.

Valberedningen utses av kongressen. Du kan när som helst skicka in förslag eller tips på en kollega, som också är medlem i Unionen, som du tror skulle göra ett bra jobb i förbundsstyrelsen.

Motionerna

Motionerna till kongressen kommer först till regionstyrelsen i den region där motionsskribenten jobbar. Regionrådet, som sammanträtt under våren, kan välja att ställa sig bakom motionen – vilket ökar chansen att den ska gå igenom på kongressen. Därefter skickas samtliga kongressmotioner till förbundsstyrelsen (FS), som låter Unionens olika experter tänka till och komma med förslag på hur FS ska ställa sig till motionen.

Oavsett vad FS tycker är det i slutänden kongressen som beslutar. En motion kan alltså bifallas av kongressen trots att FS avslagit den och vice versa. En motion kan:

➧ Bifallas – kongressen samtycker antingen till hela motionen eller till en eller flera att-satser i den.

➧ Beaktas – kongressen håller med om tanken bakom förslaget men tycker kanske att det finns bättre sätt att uppnå resultatet.

➧ Besvaras – Unionen kan inte påverka det som motionären föreslår.

➧ Avslås – kongressen ställer sig inte bakom – förslaget (ganska ovanligt).

 

Följ Kollegas bevakning av kongressen här på webben och på Facebook!

Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.